amar maaruf dan nahi munkar.

amar maaruf dan nahi munkar.

Comments